iBOK

Szanowny kliencie

    Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., informuje, że zakończyło rozbudowę i zwiększyło ilość e-usług w Obsłudze Klienta dla Odbiorców naszego Przedsiębiorstwa w ramach projektu: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego.” Numer projektu: RPLB.02.01.01-08-0022/16.
    Wdrożone udogodnienia w Internetowym Biurze Obsługi Klienta po zalogowaniu się w strefie klienta w ramach nowych e-usług to m.in.:
  - e-powiadomienia - Faktura. Jest to usługa, w której Odbiorca otrzymuje powiadomienie SMS-em lub e-mailem o fakcie wystawienia faktury,
  - e-monit - to powiadomienie wysyłane SMS-em lub e-mailem o terminie zbliżającej się płatności,
  - e-powiadomienia - Umowa. Skierowane jest do Odbiorców, z którymi zawarta jest umowa terminowa i poprzez otrzymanie SMS-em lub e-maila ma Odbiorcy przypomnieć o upływie terminu wygaśnięcia umowy o świadczenie usług,
  - e-komunikat - to informacja wysyłana SMS-em lub e-mailem do odbiorcy o zbliżającym się terminie upłynięcia daty legalizacji urządzeń pomiarowych dodatkowych.
    Poniżej przedstawiamy Klientom nowe zasady uruchomienia i korzystania z utworzonych nowych funkcjonalności.
Zapraszamy do korzystania z usługi IBOK i E-FAKTURY.

IBOK

Program IBOK jest bezpłatnym serwisem, przy pomocy którego Klient Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., zwany dalej Spółką może w dowolnym momencie za pomocą połączenia internetowego zalogować się do swojego konta, by sprawdzić stan należności, obejrzeć wystawione faktury, przesłać do naszej Spółki wiadomość/ opinię/ komentarz/ reklamacje, podać stan licznika. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ze Spółką, zostaje zawarta automatycznie, z każdym Klientem, który zaakceptuje warunki zapisane w regulaminie Internetowego Biura Obsługi Klienta.

Z programu IBOK (strefa klienta) mogą korzystać wszyscy Klienci Spółki, którzy spełniają następujące warunki:
 • posiadają podpisaną umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków,
 • zaakceptowali regulamin IBOK,
 • prawidłowo przeprowadzili rejestracje,
 • posiadają sprzęt komputerowy spełniający wymogi techniczne określone w § 3 regulaminu IBOK.

Spółka zapewnia swoim użytkownikom bezpieczne łączenie z serwisem oraz ochronę danych osobowych. Niemniej jednak, Użytkownik dodatkowo powinien zadbać by niepowołane osoby nie otrzymały dostępu do jego konta. W tym celu należy:
 • przydzielone hasło dostępowe zmienić na własne po pierwszym logowaniu,
 • nie udostępniać hasła osobom trzecim,
 • wylogować się niezwłocznie po zakończeniu korzystania z programu IBOK.

Dzięki IBOK Klient Spółki ma łatwiejszy dostęp do aktualnych informacji o świadczonych na jego rzecz usługach oraz otrzymuje uprawnienia umożliwiające:
 • wgląd do aktualnych rozliczeń z możliwością ich przeglądania,
 • wgląd w historię odczytów i wystawionych faktur,
 • analizowanie zużycia wody za dowolny okres,
 • podanie stanu wodomierza,
 • przesyłanie do Spółki wiadomości/opinii/komentarzy/reklamacji,
 • otrzymywanie na bieżąco komunikatów m. in. o awarii,
 • pobranie podstawowych wniosków obowiązujących w Spółce,
 • sprawdzanie, do kiedy jest ważna cecha legalizacyjna wodomierzy.

E-FAKTURA

E-faktura jest bezpłatną usługą, skierowaną do wszystkich Klientów Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., polegającą na zastąpieniu tradycyjnej, papierowej faktury - fakturą elektroniczną. E-faktura zawiera takie same dane jak faktura papierowa i posiada tę samą wartość pod względem skutków prawnych. Oznacza to, że jest dokumentem akceptowanym przez urzędy skarbowe.

E-faktury mogą być przesyłane i udostępniane za pośrednictwem:
 • Internetowego Biura Obsługi Klienta,
 • adresu e-mail wskazanego przez Klienta.

E-faktury mogą otrzymywać wszyscy Klienci Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o, którzy spełniają następujące warunki:
 • posiadają podpisaną umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków,
 • posiadają sprzęt komputerowy spełniający wymogi techniczne określone w regulaminie e-faktury w Rozdziale 1 części III Wymogi techniczne,
 • zaakceptowali regulamin e-faktury.

Klienci zarejestrowani w IBOK dokonują akceptacji aktywując e-fakturę za pośrednictwem IBOK w zakładce e-faktura.

Klienci nie zarejestrowani w IBOK dokonują akceptacji e-faktury, składając w Międzyrzeckim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. poprawnie wypełniony i podpisany formularz „Akceptacja przesyłania i udostępniania e-faktur” dostępny na stronach internetowych http://www.mpwik.org w zakładce druki do pobrania bądź bezpośrednio przez adres https://ibo.mpwik.org w zakładce formularze ibok oraz w siedzibie Spółki.
Podpisany formularz Klient może:
 • przesłać do Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. pocztą elektroniczną (skan wypełnionego formularza) na adres: bok@mpwik.org,
 • dostarczyć osobiście do Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., Św. Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz,
 • przesłać pocztą na adres korespondencyjny; Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., Św. Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz
Korzyści z wyboru e-faktury:
 • pewność dostarczenia w konkretne miejsce i w określonym czasie,
 • krótszy czas doręczenia w stosunku do faktury papierowej, wysyłanej pocztą,
 • możliwość odebrania z każdego miejsca na świecie, gdzie istnieje dostęp do Internetu,
 • ułatwienie płatności dokonywanych za pośrednictwem Internetu,
 • wygodne przechowywanie w katalogach elektronicznych - brak konieczności gromadzenia papierowych dokumentów,
 • przyczynianie się do ochrony środowiska naturalnego.

Prezes Zarządu
mgr inż. Kazimierz Puchan